ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

문의하기

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

무석 마을, 종루 타운, 백운, 광저우, 광동

무석 마을, 종루 타운, 백운, 광저우, 광동

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@hotmail.com

zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

문의하기

ZHIHAO 실험실 가구 LTD

추가 : 무석 마을, 중 류탄 마을, 백운, 광저우, 광둥

영업 부서:
담당자 : Mrs.chen
전화 번호 : + 86-13302388256
Wechat : +86 13302388256
Skype : phoebe_chen1983
이메일 : zhihaolab@hotmail.com, zhihaolab@supplierslab.com
웹 : www.supplierslab.com

기술 도움말 :
service-lab@hotmail.com
메시지 남기기 이메일 문의

24 시간 내에 연락 드리겠습니다.

ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD